Avís Legal

Normas d'ús i accés al lloc

El portal web del Grup CASSA (www.cassa.es) és accessible a través de l'adreça URL www.cassa.es, la qual facilita als seus visitants i usuaris, l'accés a serveis i continguts relacionats amb el subministrament d'aigua.

Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:


CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU

C/ Concepció, 20

08202 - Sabadell

NIF B-61142378

I.- Usuaris

L'accés a i/o ús del lloc web www.cassa.es per part de l'usuari comporta la plena acceptació d'aquestes condicions generals, així com les condicions particulars relacionades amb serveis i continguts determinats del lloc web.

II.- Ús del lloc Web, serveis i continguts 

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc Web i els seus serveis i continguts segons la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.

Així mateix queda prohibit, l'ús del Web amb finalitats il·lícites o que danyin CASSA o qualsevol tercer.

Respecte als continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

· La seva reproducció, distribució o modificació llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o estigui legalment permès.

· Qualsevol vulneració dels drets de CASSA o dels seus legítims titulars.

· La seva utilització per a tota mena de finalitats comercials o publicitàries diferents de les estrictament permeses.

· Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc Web per qualsevol mitjà que no sigui els que es posin a disposició dels usuaris o els que habitualment s'utilitzin a la xarxa, encara que no causin cap perjudici al lloc Web de CASSA. 

III.-Durada

La durada de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis és de caràcter indefinit.

CASSA es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integren de forma unilateral. 

IV.-Modificació unilateral

Sempre que ho consideri oportú, CASSA podrà modificar unilateralment i sense previ avís l'estructura i el disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del lloc Web.

V.- Hiperlinks

Qualsevol hiperlink o vincle entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc Web de CASSA estarà sotmès a les següents condicions:

· No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc Web de CASSA.

· No s'establiran vincles que no portin a la pàgina principal del lloc Web (enllaços profunds) ni es crearà un navegador o un marc sobre les pàgines del lloc.

· La pàgina web on s'estableixi l'hiperlink no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan, o altres signes distintius pertanyents a CASSA.

· CASSA no és responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la que es fa l'hiperlink ni de les informacions i manifestacions que s'hi incloguin.

VI. Exclusió de Garantíes i responsabilitat 

CASSA no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats per:

· La falta de disponibilitat, manteniment i bon funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.

· La falta d'utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats, resultats concrets o expectatives dels usuaris.

· L'existència de virus, programes maliciosos o amb continguts perjudicials. La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió per part dels usuaris dels continguts.

· L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic d'aquest lloc Web, els seus serveis o continguts per part dels usuaris.

· La no legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc Web.

· L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc Web de CASSA.

VII. Propietat Intel·lectual i industrial

Per tal de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, si un usuari o un tercer considera que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a l'empresa indicant:

· Les dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits.

· Si la reclamació la presenta un tercer que no sigui l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.

· Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial i la seva ubicació en el Web.

· Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual o industrial.

· Declaració en la que l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

· La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.

VIII. Legislació aplicable i Jurisdicció 

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. CASSA i l'usuari renuncien expressament a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre i se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell, per tal de resoldre qualsevol qüestió i exercir qualsevol acció derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts.

Això inclou la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'ha establert. 

IX. Protecció de dades personals i dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

Les dades de caràcter personal que l'Usuari pugui proporcionar emplenant els formularis de registre que hi ha a les pàgines del domini www.asbdportal.net o que en el futur pugui proporcionar, es tractaran en un fitxer el responsable del qual és CASSA, per tal de prestar-li el servei contractat i enviar-li informació comercial relacionada amb aquest servei.

L'Usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons la legislació vigent, adreçant la seva petició amb la referencia "dades" a l'apartat de correus 264, 08201-Sabadell, o bé a l'adreça electrònica lpd@cassa.es. No emplenar o emplenar parcialment les dades personals necessàries suposarà que no es pugui atendre la seva sol·licitud. L'Usuari es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació de les seves dades personals per tal que la informació en el nostre fitxer estigui actualitzada i sense errors.